Kdo jsme a co děláme

Žebřík, z. s. je nezis­ko­vé sdru­že­ní ob­ča­nů, za­lo­že­né a re­gis­tro­va­né v ro­ce 2005 pod­le zá­ko­na č. 83/1990 Sb. O sdru­žo­vá­ní ob­ča­nů, IČO 27019896.

Cí­lem je pod­po­řit oso­by ohro­že­né so­ci­ál­ním vy­lou­če­ním v za­čle­ňo­vá­ní a in­for­mo­vat spo­leč­nost o křes­ťan­ských hod­no­tách.

V sou­čas­né do­bě se sou­stře­ďu­je­me ­na po­moc ro­di­nám s dět­mi a ci­zin­cům na Pros­tě­jov­sku.
Při své čin­nos­ti spo­lu­pra­cu­je­me s dal­ší­mi sdru­že­ní­mi, cír­kve­mi a or­gá­ny stát­ní sprá­vy a samo­sprá­vy. Čin­nost sdru­že­ní je hra­ze­na z člen­ských přís­pěv­ků, da­rů, gran­tů a do­ta­cí. Od ro­ku 2007 jsme čle­nem Dia­ko­nie Apoš­tol­ské cír­kve.

Informace o ochraně osobních údajů

MOZAIKA - MULTIKULTURNÍ CENTRUMMultikulturní centrum plné zábavy a zajímavých věcíPestrá nabídka nejrůznějších aktivit pro děti i dospělé.

PRO CIZINCE

Podívejte se, co Centrum podpory cizinců nabízí.

Poskytujeme informační, odborné poradenské a vzdělávací služby pro cizince a jejich rodiny na Prostějovsku s cílem podpořit jejich integraci.

Švýcarské fondy a Nadace Partnerství       Olomoucký kraj        Norské fondy a Nadace Partnerství

Ministerstvo práce a sociálních věcí           Ministerstvo vnitra                   Město Prostějov                  Apoštolská církev, sbor Prostějov                 Apoštolská církev, sbor Prostějov                 Slovo Života                  Dobrovolnické centrum Olomouc                

Napište nám na: zebrik(zavináč)zebrik-os.cz / Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 px.